Adatvédelmi Nyilatkozat

Az FL Control Kft. (székhelye: 2030 Érd, Csér u. 54. a továbbiakban úgy is mint Adatkezelő) az www.flcontrol.hu honlapon nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ajánlat és információ kérésedet teljesíteni tudjuk, illetve alapvető a kapcsolattartásunkhoz. Az FL Control Kft. csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál. Ebben a tájékoztatóban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhetsz arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adataidat, így egy általános képet kaphatsz arról, hogy
milyen adatkezelést folytatunk.
A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudd mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint ermészetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, email címed, telefonszámod is.

Amennyiben a tájékoztató tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdésed merülne fel, úgy kérjük, hogy lépj kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@flcontrol.hu

Adatkezelő adatai:

Cégnév: FL Control Kft.
Székhely: 2030 Érd, Csér u. 54.
Cégjegyzékszám: 13 09 190944
E-mail: info@flcontrol.hu
Telefon: +36 70 9400 150
Honlap: www.flcontrol.hu

AZ FL CONTROL KFT. AZ ITT ISMERTETETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN KEZELI A
SZEMÉLYES ADATAIDAT

Az FL Control Kft.-től biztonságtechnikai rendszer kiépítésére, karbantartására és az erre
vonatkozó adatkezelési szabályzat elkészítésére kérhetsz árajánlatot.
Az adataid a megadása önkéntes. Nem vagy köteles a személyes adatait megadására, de azok
hiányában nem tudod felvenni a kapcsolatot cégünkkel a weboldalon keresztül.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név / cégnév
 • Kapcsolattartó
 • E-mail cím: Az FL Control Kft. erre továbbítja az általad igényelt árajánlatot.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ügyfélszolgálati
  tevékenység

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
  alapján

Az adatkezelés időtartama:

 • Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon kérheted:

 • postai úton a 2030 Érd, Csér u. 54. címen,
 • e-mail útján az info@flcontrol.hu címen.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

Az adatokhoz az Adatkezelő marketinggel és értékesítéssel foglalkozó munkatársa illetve ezen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozó férhet hozzá, feladataik ellátása érdekében.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Adatfeldolgozó:

Biende Kft. – szerverhosting üzemeltető
1101 Budapest, Üllői út 114-116. B. ép. 4. em. 6-8.
adószám: 14139886-2-42

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, webanalitikai szolgáltatását.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa.
Az adataid nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Az adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

MILYEN JOGAID VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL, FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?
Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett
adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.

Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.
Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre
késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat.

Ezek az indokok az alábbiak:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.
Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.

Tiltakozáshoz való jog:
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes adatait kezelése ellen, ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelően kiszolgálni.

Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaid megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz.